بایگانی | و vav خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

واری اولان تاخار

واری اولان تاخار، یوخو اولان باخار – کسی که دارد استفاده می کند، کسی که ندارد نگاه می کند. نظیر این نقد بگیر و آن نسیه بدار، و یا: دارندگی و برازندگی.

به خواندن ادامه دهید

واریندی گیریش

واریندی گیریش یوخوندی سوروش – اگر داری بفرما، اگر نداری برو بیرون. نظیر: این نقد بگیر و آن نسیه بدار!

به خواندن ادامه دهید

وار ائوی کرم ائوی، یوخ ائوی ورم ائوی – خانه ثروتمند جای کَرَم است، خانه فقیر جای وَرَم است.

به خواندن ادامه دهید

واجبی بوشلييپ مستحبین دالیسیجان گئدیر – ترجمه: واجب را ول کرده عقب مستحب میرود.

به خواندن ادامه دهید

واردان زیان گلمز – ترجمه: ازثروت زیان نیاید.

به خواندن ادامه دهید

واردان یوخدان چیخیب – نظیر: از هستی ساقط شده.

به خواندن ادامه دهید

وارین وئره ن اوتانماز، یوخون وئره ن دلی دی ترجمه: کسی که دارد و بذل میکند خجالت نمیکشد، کسی که ندارد و بذل میکند دیوانه است.

به خواندن ادامه دهید

وار یوخی گتیریب علی بازارینا – نظیر: هرچه داشته روی دایره ریخته.

به خواندن ادامه دهید

وای اوندادیر شاه قاپیسین کورد آلا – ترجمه: وای به روزی که اکراد جلوی قصر سلطنتی را بگیرند.

به خواندن ادامه دهید

وای اوندادیر چاروادار باجدار اولا – وای از روزیکه مکاری باجدار شود.

به خواندن ادامه دهید