بایگانی | ف fe خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

فعله سن یا مدعی؟ – فعله ای یا مدعی؟

به خواندن ادامه دهید

فیل پیسیداغیدیر، نه ایگی وار نه خاصیتی – چس فیل (ذرت بو داده) است نه بو دارد و نه خاصیتی!

به خواندن ادامه دهید

فیلین بیر فکری وار، فیلبانین مین – فیل یک خیال دارد و فیلبان هزار خیال!  

به خواندن ادامه دهید

فین دییب بورنوندان دوشوب- فین گفته و از دماغش افتاده. مراد آنکه کاملا شبیه اش هست.

به خواندن ادامه دهید

فیشقیراغینان گامیش زمیدن چیخماز – با سوت زدن گاو میش از کشتزار بیرون نرود.

به خواندن ادامه دهید