بایگانی | ض zad خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

ضحین داماری آچیلیب. نظیر: دل توی دلش بند نمیشود، ریسه میره (میرود).

به خواندن ادامه دهید

ضرابخانا آچمامیشام. ترجمه: ضرابخانه باز نکرده ام. نظیر: من مگر جاجی امین الضربم؟

به خواندن ادامه دهید

ضرر آجی اولار. ترجمه: ضرر تلخ است.

به خواندن ادامه دهید

ضررین یاریسندان قییتماق منفعتدیر – نظیر: ضرر را از کجایش بگیری منفعت است.

به خواندن ادامه دهید