بایگانی | ز ze خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

زیققینا زیققینا

زیققینا زیققینا دانیشماق (zıqına zıqına) هر بیش ایشی زیققینا زیققینا گورمک یعنی زورونان ائله مک، یاواش یاواش، تنبل تنبل، گوجنه گوجنه، اکراهینان

به خواندن ادامه دهید

زحمتی مشاطه چکر، لذتی داماد آپاری – زحمت را مشاطه متحمل میشود و لذت نصیب داماد میگردد.

به خواندن ادامه دهید

زنجیر اصلان ایچوندور – نظیر: عار ناید شیر را از سلسله.

به خواندن ادامه دهید

زورا داغلار دایانماز – ترجمه: کوه ها نیز زور را تحمل نکنند.

به خواندن ادامه دهید

زیان آجی اولار – ترجمه: زیان تلخ است.

به خواندن ادامه دهید

زیرناچی قاباخ دیشی دوشندن سورا توبه ائله ر – سورناچی وقتی توبه میکند که دندان پیشیننش بیافتد.

به خواندن ادامه دهید

زیانین یاریسیندان قاییتماق قازانجدور – نظیر: ضرر را از هر کجایش بگیری نفع است.

به خواندن ادامه دهید

زير زميده (زيرزمينده) اوتوروب طنبى يوخوسى گؤرمه – ترجمه: در زير زمين نشسته خواب تالار مبين.

به خواندن ادامه دهید

زيرنانى گن باشيندان پوفلور – ترجمه: سورنا را از سر گشادش ميدمد.

به خواندن ادامه دهید

زیگمه باخ، حالیمی خبر آل – نظیر: رنگ رخسار خبر میدهد از سّر ضمیر.

به خواندن ادامه دهید