بایگانی | ذ zal خوراک آراِس‌اِس برای این بخش

ذره جه عشقی اولانین دریاجا تابی گره ک – کسی که ذره ای عشق به دل دارد باید تحملی باندازه دریا داشته باشد.

به خواندن ادامه دهید

ذغالی ایسلادیب. ترجمه: ذغال را خیسانده.

به خواندن ادامه دهید

ذوقسوز طاعت بارسیز آغاجدی. ترجمه: عبادت بی خضوع درخت بی بر است.

به خواندن ادامه دهید

ذهنیم کور اولدی. ترجمه: ذهنم کور شد.

به خواندن ادامه دهید