بیزیم تورکی - ترکی ما

Bizim Türki به کوشش عباس جوادی – Our Azeri Turkish by Abbas Djavadi